Стратегія розвитку Осташковецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Осташковецька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - це  заклад освіти, який старається задовольнити пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для  інтелектуально­го, творчого, морального, фізичного розвитку дитини.

План стратегічного розвитку спрямований на виконання:

- Конституції України; - Законів України:"Про освіту” ; "Про загальну середню освіту” ; "Про Національну програму інформатизації” ; "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” ;"Про молодіжні та дитячі громадські організації”; "Про охорону дитинства” ;

- Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”;

- Національної доктрини розвитку освіти;

- Національної Програми "Діти України”;

- Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

- Конвенції про права дитини;

реалізацію:

- сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та  потреб учасників навчально-виховного процесу;

- нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі;

створення:

- належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;

- умов рівного доступу до освіти;

- гуманних відносин в освітньому закладі;

- сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;

- належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників навчально-виховного процесу;

- необхідної матеріально-технічної бази;

забезпечення:

- стабільного функціонування навчального закладу;

- розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

- суттєвого зростання якості освіти;

- наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Мета та завдання школи.

Головні цінності педагогічного колективу— дитина. Цілеспрямована взаємодія дорослих і дітей, що виступає джерелом розвитку й задоволення вищих потреб дитини, умовою її можливої реалізації, навчальним середовищем, у якому індивід самостверджується й самореалізуеться.

Наша мета - створення такого середовища в школі, яке б плекало творчу особистість,вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Освіта в нашому закладі буде зосереджуватись на дитині, а не на академічних знаннях, для цього вчитель підтримуватиме і розвиватиме потенціал кожного учня. Відповідно до цього, на уроках діти не стільки готуватимуться до далекого майбутнього життя, а житимуть ним зараз, тобто навчання має бути максимально наближеним до умов сучасного швидкоплинного життя.

Завдання - школи колектив вбачає в здобутті учнями основ мудрості. Тому правило «Будь мудрим!» повинно стати девізом закладу. А це значить вчити учнів узгоджувати свої інтереси з інтересами інших. Разом з цим учні мають знати, що мудрість виявляється, коли знання підсилюються інтуїцією і глибокими роздумами, освітленими високою моральністю.  В загальному все це сприятиме навчанню учнів вміти, розуміти, аналізувати, тобто мислити.

Стратегічний план розвитку розрахований на 5 років включає в себе:

1. Освітню та виховну складову.

2. Методичну складову.

3. Систему збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя.

4. Матеріально-технічну складову.

Основоположні принципи

Діяльність школи базується на принципах гуманізму, демократизму та передбачає:

1. Самостійність школи у вирішенні основних питань змісту її діяльності, розвитку різно­манітних форм співпраці й партнерства, установлення довір'я між учасниками педагогічної діяльності.

2. Науковість та ефективність навчально-виховного процесу на основі сучасних педагогічних досягнень.

3. Демократизм і гуманізм навчально-виховного процесу.

4. Збереження, передача, віднов­лення й розвиток української національної культури .

5. Раціональність та доцільність вибору форм і засобів освіти й виховання для задоволення духовних запитів дитини,її пізнавальних та інтелектуальних можли­востей, інтересів.

6. Забезпечення фізичного розвитку дитини, збереження її життя і здоров'я.

7. Створення чіткої інноваційної системи гуманітарної освіти.

8. Творчий пошук резервів і джерел вдосконалення роботи школи.

9. Етичність стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу.

Ключові переваги стратегії школи:

1. Забезпечення нового змісту освіти (гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість) через широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і партнерства.

2. Комплексний підхід до розбудови школи і розвитку учня.

3. Орієнтація на створення ситуації успіху та позитивний результат

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ

І.Освітня та виховна складова

1. Освітня

 • Забезпечення роботи навчального закладу відповідно вимогам суспільного замовлення з поєднанням інтелектуальних, творчих, функціональних можливостей кожної дитини, школи в цілому з виховно-розвиваючими можливостями і потребами сім’ї, громади, недержавних організацій.
 • Продовження виконання державного замовлення на освіту в рамках Держстандарту школою в повному обсязі і високоякісно, забезпечення її випускникам свободи вибору та широких перспектив у майбутньому.
 • Створення якісної системи психолого - педагогічного супроводу навчального процесу для покращення ефективності на засадах гуманітаризації освіти.
 • Забезпечення комплексної інформатизації навчального процесу, та використання новітніх інформаційних технологій освітньої практики;
 • Здійснення загальнообов’язкової освіти в атмосфері вільного творчого навчання у поєднанні з набуттям практичних навичок.
 • Утвердження навчального закладу, як школи, де основні зусилля спрямовуються не на просту передачу знань від учителя до учня, а на розвиток творчих здібностей та громадянської компетентності вихованців.

2. Виховна

 • ·Формування учня як активного, свідомого, творчого суб’єкта навчально-виховного процесу.
 • Виховання загальнолюдських цінностей, національної самобутності через традиційні та інноваційні технології у навчально-виховному процесі.
 • Виховання правової культури в умовах демократичного суспільства.
 • Реалізація проекту «Батьківська академія» з метою співпраці «школа - батьки».
 • Продовження впровадження екологічної програми «Зелена планета» з метою створення здорового простору навколишнього середовища.

ІІ.  Методична складова

 • Створення умов для поліпшення психолого-педагогічної інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів.
 • Стимулювання педагогічної майстерності вчителів.
 • Створення умов для активної постійно діючої системи безперервної освіти педагогів.
 • Стабілізація стосунків в педколективі .
 • Посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку та ефективної діяльності навчального закладу;
 • Створення системи методичних заходів щодо розвитку професійної компетентності інтелектуально-кадрового потенціалу вчителів, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи.

ІІІ. Система збереження і зміцнення здоров’я учня та вчителя.

 •  Формування у дітей позитивного відношення до здорового способу життя.
 • Забезпечення якісної підготовки здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання.
 • Сприяння формуванню підстав для критичного мислення відносно знань, навичок, практичних дій, направлених на збереження здоров’я.
 • Забезпечення учнів необхідною інформацією для формування особистої стратегії, яка б дозволила зберегти і зміцнити здоров’я.
 • Розширення та урізноманітнення шляхів взаємодії школи, батьків і громадськості в контексті зміцнення здоров’я.

ІV. Матеріально-технічна складова

На здійснення завдань Стратегічної програми розвитку школи джерелами фінансування є державні кошти та кошти спонсорів…

Рік

Заплановані роботи

 

2016-2017

Поточний ремонт закладу. Заміна електричних котлів опалення. Установка євро вікон.Ремонт вхідних сходів. Реконструкція стіни харчоблоці.

 

2017-2018

Поточний ремонт закладу Заміна тепло системи в школі. Укріплення , стягування стін школи. Відмостка навколо школи. Закупівля плити на харчоблок

 

2018-2019

Поточний ремонт спортивного залу Установка метало пластикових вікон у спортивному залі, харчоблоці. Ремонт огорожі.

 

2019-2020

Поточний ремонт сходів та шкільного коридору. Придбання нового посуду до шкільної їдальні. Створення зони відпочинку на шкільному подвір’ї.

 

2021-

2022

Придбання мультимедійних центрів для кабінетів. Поточний ремонт  їдальні. Придбання нової комп’ютерної техніки.

 

       

Структура організації навчально-виховного процесу

В проектуванні і реалізації стратегічних напрямків розвитку за ступенями освіти ми йдемо в першу чергу "від учня", тобто декларування та втілювання на практиці ідеї, які відображають відношення школярів до своєї особистої участі в освітньому процесі. Метою будь-якої освітньої системи є створення умов, які забезпечують досягнення учнем відповідного рівня освіти. Ми розуміємо це не тільки як оволодіння відповідними знаннями та вміннями, а і як формування стійких особистісних якостей учнів, необхідних їм в освітньому процесі та після випуску зі школи на протязі всього життя.

Початкова школа (1-4 класи)

Початкова школа поряд із традиційними цілями освітнього процесу на цій ступені навчання - формування базових знань, умінь та навичок - проголошує ціль розвитку пізнавальної мотивації учня та розвитку комунікативних компетенцій учня, тобто навичок культури спілкування та самопізнання.
Призначення початкової школи полягатиме у становленні життєвих навичок особистості учня. Стратегічним напрямком розвитку початкової ступені освіти є створення таких умов, за якими у кожного учня створюється установка, яку можна сформулювати в словах: "Моя школа !!!".
Основне завдання початкової школи - створити умови, які допоможуть дитині, яка починає свій освітній шлях, повірити в те, що навчання може і повинно бути для нього успішним, цікавим та привабливим.
У школі І ступеня пропонуються такі освітні програми:

- Естетичне навчання з впровадженням предметів музично-хореографічного циклу;

- Традиційне навчання, збагачене дидактичним матеріалом з логічним навантаженням.

Основна школа (5-9 класи)

Стратегічним напрямком розвитку середнього ступеню освіти є створення таких психолого-педагогічних умов, при яких у кожного учня створюється установка , яку можна сформулювати в словах: "Я вмію та люблю вчитися" і розвивається відповідний комплекс навчальних умінь та навичок та розвивається відповідна система цінностей та мотивів участі в щоденному шкільному житті.

Продовжуючи цілі початкової школи, основним завданням середньої школи є створення таких умов, які дозволять допомогти учню засвоїти "технології успіху та досягнень", при цьому зберегти загальну емоційно-позитивну орієнтацію на школу. В подальшому на старшому ступені навчання, отримані учнями 5-7 класів навички ефективної навчальної діяльності дозволять їм успішно засвоювати зміст будь-якого профілю навчання та усвідомлено проектувати свої майбутні професійні та освітні орієнтири.

У школі ІІ ступеня пропонуються такі освітні програми:

Основна школа (8-9 класи)

Метою цього етапу є рання спеціалізація за обраним напрямком навчання та створення класів допрофільної підготовки.

Головним напрямком роботи з учнями стає формування первинної профільної орієнтації, вдосконалення навичок самостійної інтелектуальної діяльності, початок становлення світоглядної позиції особистості. На рівні 8 - 9 класів учні на базі циклу предметів мають можливість формувати свою індивідуальну освітню стратегію..

школі ІІ ступеня пропонуються такі освітні програми:

- традиційне навчання, збагачене дидактичним матеріалом з логічним навантаженням.

Очікувані результати

Наша школа:

 • школа співпраці, уміння жити і працювати з тими, хто поруч.
 • школа з позитивною атмосферою, емоційним комфортом та можливістю самореалізації кожного вчителя та учня.
 • заклад освіти, зосереджений на дитині, а не на академічних знаннях.
 • заклад освіти, націлений на майбутнє в єдиному освітньому просторі.
 • Наш випускник - успішний випускник, здатний правильно обрати професію, побудувати особисту кар’єру та власне життя.